Danh sách 12 Luật mới vừa được Quốc hội thông qua

1. Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội, số 04/2017/QH14 ngày 12/06/2017 ...

Hiệu lực thi hành: ngày 01/01/2018

2. Luật Quản lý ngoại thương của Quốc hội, số 05/2017/QH14
ngày 12/06/2017

Hiệu lực thi hành: 01/01/2018

3. Luật Đường sắt của Quốc hội, số 06/2017/QH14 ban hành ngày 16/06/2017

Hiệu lực thi hành: 01/07/2018

4. Luật Chuyển giao công nghệ của Quốc hội, số 07/2017/QH14
ngày 19/06/2017

Hiệu lực thi hành:: 01/07/2018

5. Luật Thủy lợi của Quốc hội, số 08/2017/QH14 ban hành ngày 19/06/2017

Hiệu lực thi hành: 01/07/2018

6. Luật Du lịch của Quốc hội, số 09/2017/QH14 ban hành ngày 19/06/2017

Hiệu lực thi hành: 01/01/2018

7. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Quốc hội, số 10/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017

Hiệu lực thi hành: 01/07/2018

8. Luật Trợ giúp pháp lý của Quốc hội, số 11/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017

Hiệu lực thi hành: 01/01/2018

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội, số 12/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017

Hiệu lực thi hành: 01/01/2018

10. Luật Cảnh vệ của Quốc hội, số 13/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017

Hiệu lực thi hành : 01/07/2018

11. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của Quốc hội, số 14/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017

Hiệu lực thi hành: 01/07/2018

12. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công của Quốc hội, số 15/2017/QH14 ban hành ngày 21/06/2017

Hiệu lực thi hành:: 01/01/2018

Tổ biên tập bản tin pháp luật Business Law Firm